Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Zápis dětí do 1. třídy - 10. dubna 2017 - důležité informace

Zápis dětí do 1. třídy - 10. dubna 2017 - důležité informaceDatum konání:
10.4.2017

Zápis dětí do první třídy Základní školy a Mateřské školy Určice

termín: 10. 4. 2017 od 13:00 do 18:00 hodin

místo konání: Základní škola Určice

nezapomeňte: občanský průkaz, rodný list dítěte

Povinnost školní docházky

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

 • děti narozené v období od 1. 9. do 31. 12. 2011 mohou nastoupit do školy s doporučením pedagogicko-psychologické poradny
 • děti narozené od 1. 1. do 30. 6. 2012 mohou nastoupit do školy s doporučením PPP a současně odborného lékaře

Spádové obvody naší školy

Určice, Alojzov, Seloutky, Dětkovice

Pokud se nemohou rodiče s dětmi ve zdůvodněných případech dostavit ve stanovený den zápisu, mohou přijít individuálně po dohodě s ředitelkou školy po tomto termínu, nejpozději však do 28. 4.2017 do 15:00 hodin.

Počet přijímaných dětí - max. 50

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Důležitá informace pro rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky. Žádost je nutno podat v termínu od 1. dubna 2017 do 30. dubna 2017. Vzhledem k dlouhým objednacím termínům ve školských poradenských zařízeních si prosím vyšetření zajistěte včas.

Průběh zápisu

Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž
z rozhovoru a dalších činností s dítětem, které trvají zpravidla 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.  Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu. V průběhu zápisu se Vám budou věnovat dva pedagogové. 

Formální část zápisu

Zákonný zástupce předloží přihlášku pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, rodný list dítěte, občanský průkaz či jiný doklad totožnosti

Zákonný zástupce podá informace o podpůrných opatřeních pro budoucího žáka školy: o znevýhodnění dítěte, o mimořádném nadání, závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Motivační část zápisu

Cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat. Je možností vzájemného seznámení dítěte a zákonných zástupců se školou a pedagogy. Motivační část není podmínkou přijetí.

Dítě přichází k zápisu v doprovodu zákonného zástupce a plní rozmanité motivační úkoly s herními prvky.

Ve třídě absolvuje motivační rozhovor s paní učitelkou (v délce asi 20 minut), kdy se zábavnou formou zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností

Rozhovor pedagoga s dítětem se zaměří na tyto oblasti:

 • jméno, bydliště, rodina
 • básnička či písnička
 • kresba postavy
 • barvy
 • prostorová orientace (nahoře – dole, pravá – levá, před – za, první – poslední…)
 • rytmizace
 • matematické dovednosti (napočítat do 10, počet prvků, více – méně…)
 • jazykové dovednosti (opakování slov, vět)

Oznámení o přijetí

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání  bude oznámeno vyvěšením na budově školy a na webových stránkách školy – www.zsmsurcice.cz. Uchazeči, kteří budou přijati, budou uvedeni v seznamu pod jejich přiděleným registračním číslem zároveň s výsledkem řízení u každého z nich. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí  nebude rozesíláno poštou.

Přijímací kritéria ZŠ a MŠ Určice- - zde

Další informace (MŠMT): - zde

Desatero pro rodiče (MŠMT) - zde

Motivační plakát - zde

Jak můžete pomoci svému dítěti:

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.