Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Aktuality MŠ > ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - DŮLEŽITÉ!

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - DŮLEŽITÉ!Vážení rodiče,

dle doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva před nebezpečím onemocnění COVID-19, bude letos zápis do MŠ probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

 Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je splnění povinnosti očkování. To se netýká dítěte, které má povinné předškolní vzdělávání. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře, postačí čestné prohlášení uvedené v Žádosti a kopie očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo má trvalou kontraindikaci.

 

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK  - ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání se stanovuje dostatečně dlouhé období v rozmezí od 4. května do 12. května 2020.

 

POTŘEBNÉ DOKUMENTY K ZÁPISU 

Žádost o přijetí ke stažení: zde

Zápisní list ke stažení: zde

Souhlas se zpracováním údajů: zde

POZOR! Je nutné přiložit kopii očkovacího průkazu, originál bude předložen před zahájením docházky. Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti není nutné dokládat, ověření proběhne v součinnosti s obecními úřady

Výstřižek-mš-zápis.JPG                     

 

PŘEHLED VŠECH TERMÍNŮ:

Podávání přihlášek

 

4. – 12. května 2020

Zaslání registračního čísla zákonnému zástupci

15. 5. 2020

Možnost vyjádřit se k podkladům 

před vydáním rozhodnutí o přijetí

po domluvě přes e-mail skolkaurcice@seznam.cz

Zveřejnění seznamu přijatých dětí na stránkách školy a vývěsce školy

22. 5. 2020

ROZESLÁNÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ

25. 5. 2020

Možnost nahlédnutí do spisu po vydání rozhodnutí 

po obdržení rozhodnutí o nepřijetí

po domluvě přes e-mail skolkaurcice@seznam.cz

Předložení doporučujících posudků k odkladu povinné školní docházky

do 31. 5. 2020

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Určice, příspěvková organizace stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, způsob řazení dětí je nastaven tak, že nejdříve jsou přijímány děti splňující první kritérium, pak pokud jsou volná místa, děti splňující druhé kritérium atd.

 1. Dítě, které dosáhne pátého roku věku před počátkem školního roku, v němž bude zahájena jeho školní docházka, jedná se o povinné předškolní vzdělávání (od 1. 9. 2020), které má místo trvalého pobytu v obcích Určice, Alojzov, Dětkovice a Seloutky (dále spádová oblast).

 2. Dítě 4 leté (od 1. 9. 2020), které má místo trvalého pobytu ve spádové oblasti.

 3. Dítě 3 leté (od 1. 9. 2020), které má místo trvalého pobytu ve spádové oblasti.

 4. Dítě 2 leté (od 1. 9. 2020), které má místo trvalého pobytu ve spádové oblasti a pokud je toto dítě schopné účastnit se předškolního vzdělávání v souladu   s RVP pro předškolní vzdělávání (dostatečné sociální kompetence v oblasti sebeobsluhy).

 5. Dítě 5 leté, 4 leté, 3 leté, 2 leté (upřednostnění dle věku od nejstaršího), které má místo trvalého pobytu mimo spádovou oblast.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v bodě 2 – 5 je třeba dodržet podmínky stanovené § 50 zákona č. 258/2000 Sb (MŠ mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).

POČET PŘIJÍMANÝCH DĚTÍ

Vážení rodiče,

 k předškolnímu vzdělávání v řádném termínu od 4. května do 12. května 2020 budou přijímány děti dle přiložených kritérií do naplnění současné rejstříkové kapacity, což je celkový počet dětí v mateřské škole, maximální kapacita je 86 dětí.

V současné době nelze zcela přesně predikovat, kolik dětí z MŠ bude zapsáno do budoucí 1. třídy (uvolněný počet míst v mateřské škole). Předpokládáme, že škola bude k předškolnímu vzdělávání přijímat 23 dětí. Dobrou zprávou je, že během letních měsíců by mělo dojít k navýšení rejstříkové kapacity v prostorách nově vybudované mateřské školy, což škole umožní vyhlásit dodatečný zápis k doplnění počtu dětí. Zápis může proběhnout až ve chvíli, kdy bude vydáno kolaudační rozhodnutí, na jehož základě můžeme požádat o navýšení kapacity. V této chvíli bohužel není možné říci konkrétní datum, ale všichni očekáváme, že to bude co nejdříve. Doufejme, že tíživá situace v   návaznosti na mimořádná opatření vlády souvisejícími s ochranou proti šíření nákazy COVID-19 nezpůsobí problémy našim dodavatelům a my včas zahájíme provoz v nové mateřské škole. 

Děkujeme za pochopení.