Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Podrobnosti k návratu žáků 1.stupně od 12.4.

Podrobnosti k návratu žáků 1.stupně od 12.4.Informace o návratu žáků 1. stupně do školy v režimu rotační výuky od 12. dubna 2021

Schéma rotace pro prezenční výuku:

Liché týdny od 12.4.: 1., 2. a 3. třída

Sudé týdny od 19.4.: 4. A, 4. B, 5.A, 5. B
(Rozdělení tříd do rotační výuky je stanoveno na základě organizačních potřeb školy. Mnoho dětí má ve škole sourozence, ale bohužel není v našich silách vyřešit, aby všichni sourozenci měli prezenční výuku ve stejný týden. Třídy jsme rozdělili s ohledem na organizaci testování a na organizaci výuky, kdy v některých třídách učí i jiní pedagogové.)

Distanční on-line výuka (v týdnu rotace, kdy žáci nebudou ve škole) pro celou třídu bude probíhat v obdobném režimu jako doposud.

Provoz školní družiny: od 6.30 do 16.00 hodin

Testování

Žáci budou 2x týdně testováni-v pondělí a ve čtvrtek.

Nebude-li žák v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin.
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. doložit.

Postup testování:

Čas testování: 7.30 – 8.00

Žáky z ranní ŠD otestujeme individuálně při příchodu do školy při horním vstupu do budovy.

Žáci budou přicházet nejprve k přístřeškům před vchodem do hlavní budovy školy a tělocvičny. Způsob testování nám umožní se vyhnout případným problémům při pozitivním záchytu a zamezíme zpožďování výuky. Žákům nižších ročníků může provést test rodič (nebo jím pověřená osoba).

Rozdělení míst testování dle tříd:

Boční vchod do školy: 1. třída, 2. třída, 4. A, 4. B

Přístřešek u tělocvičny 3. třída, 5. A, 5. B

 •  V případně pozitivity testu je rodič povinen si dítě vyzvednout v co nejkratším možném čase. Také je možné dát žákovi předem písemný souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu. V obou případech je bezpodmínečně nutné, aby bylo možné se rodičům dovolat (pokud máte změnu telefonního kontaktu, informujte třídního učitele).
 •  Pokud zákonní zástupci odmítají testování, nemůže se žák prezenční výuky zúčastnit. Žák v tom případě dostane samostatnou práci odpovídající výuce daného týdne.

Stravování

Při prezenční výuce jsou žáci automaticky přihlášeni k odběru stravy. Pokud se žák ve škole stravovat nebude, odhlásí ho rodič individuálně. Při týdnech distanční výuky je strava žákům automaticky odhlášena, zájemci o odběr stravy do jídlonosičů si opět přihlásí stravu individuálně.

 Pohyb žáků ve škole a základní hygienické principy

 • Žáci jsou povinni nosit stanovenou ochranu úst (zaměstnanci respirátor, žáci chirurgickou roušku či respirátor),
 • Žáci před vstupem do školy použijí dezinfekci na ruce.
 • Žáci se o přestávkách nesdružují ve společných prostorách, nadále udržují bezpečnou vzdálenost. Dohled nad žáky zajišťuje přidělený pedagog.
 • Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem, častá hygiena rukou.
 • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují.
 • Je kladen důraz na dezinfekci (provádět ji podle konkrétních podmínek několikrát denně) povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).

 Vzdělávací skupiny pro IZS a vybrané skupiny profesí

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině nebo školním klubu, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

 • Pro děti IZS je školní družinou zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí.
 • V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku (nutnost zajistit si vlastní sluchátka s mikrofonem).
 • Ve školní družině jsou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku.
 • Dohled nad dětmi IZS v rámci školní družiny bude vykonávat pověřený pedagogický pracovník – asistent pedagoga.
 • Na děti IZS účastnících se programu školní družiny se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky.

Vybrané profese

 Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů, o příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb.,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele. Zájem o zařazení do skupiny IZS při školní družině nahlaste třídní učitelce do 9.4. 2021 do 12 hodin.

Zde naleznete instruktážní videa k testování:  https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
Další informace:  https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Letáky pro rodiče: zde

Letáky pro děti: zde

Prosíme, seznamte s instrukcemi děti předem.

Děkujeme za spolupráci a věříme, že vše společně zvládneme.

S přáním klidných dnů,

Mgr. Marcela Melková