Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Aktuality MŠ > ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY                            

        zápis.jpg

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY URČICE

             TERMÍN:   4. 5. 2022  od 8.00 do 16.30

Zápis se uskuteční v budově mateřské školy za přítomnosti zákonného zástupce i zapisovaného dítěte.

POTŘEBNÉ DOKUMENTY K ZÁPISU:

 1. Žádost o přijetí zde
 2. Zápisný list zde
 3. Informovaný souhlas zde
 4. Rodný list dítěte
 5. Občanský průkaz zákonného zástupce
 6. Potvrzení od pediatra o aktuálním řádném očkování dítěte dle očkovacího kalendáře /kopie očkovacího průkazu nestačí/. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je splnění povinnosti očkování. To se netýká dítěte, které má od 1.9.2022 povinné předškolní vzdělávání.

 

Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti není nutné dokládat, ověření proběhne v součinnosti s obecními úřady.

Pokud nemáte možnost tisku dokumentů, budou Vám poskytnuty přímo v MŠ v den zápisu.

 

PŘEHLED VŠECH TERMÍNŮ:

Den zápisu                                                                4. května 2022

Možnost vyjádřit se k podkladům                          před vydáním rozhodnutí o přijetí

Zveřejnění seznamu přijatých dětí                         20. 5. 2022

Rozeslání rozhodnutí o nepřijetí                             25. 5. 2022

Možnost nahlédnutí do spisu po vydání rozhodnutí – po obdržení rozhodnutí o nepřijetí

Předložení doporučujících posudků k odkladům

povinné školní docházky                                          31. 5. 2022

                                                                       

                                                                                           

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Určice, příspěvková organizace stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Způsob řazení dětí je nastaven tak, že nejdříve jsou přijímány děti splňující první kritérium, pak pokud jsou volná místa, děti splňující druhé kritérium atd.

 1. Dítě, které dosáhne pátého roku věku před počátkem školního roku, v němž bude zahájena jeho školní docházka, jedná se o povinné předškolní vzdělávání (od 1. 9. 2022), které má místo trvalého pobytu v obcích Určice, Alojzov, Dětkovice a Seloutky (dále spádová oblast).
 2. Dítě 4- leté (od 1. 9. 2022), které má místo trvalého pobytu ve spádové oblasti.
 3. Dítě 3- leté (od 1. 9. 2022), které má místo trvalého pobytu ve spádové oblasti.
 4. Dítě 2- leté (od 1. 9. 2022), které má místo trvalého pobytu ve spádové oblasti a pokud je toto dítě schopné účastnit se předškolního vzdělávání v souladu   s RVP pro předškolní vzdělávání (dostatečné sociální kompetence v oblasti sebeobsluhy).
 5. Dítě 5- leté, 4- leté, 3- leté, 2- leté (upřednostnění dle věku od nejstaršího), které má místo trvalého pobytu mimo spádovou oblast.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v bodě 2–5 je třeba dodržet podmínky stanovené § 50 zákona č. 258/2000 Sb (MŠ mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).