Základní škola
a Mateřská škola Určice příspěvková
organizace
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Poradenské služby > Výchovný poradce

              Školní poradenské pracoviště Určice

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) v Základní škole a Mateřské škole Určice, příspěvkové organizaci, tvoří výchovný a kariérový poradce, metodik prevence a speciální pedagog pro 1. a 2. stupeň. Školní poradenské pracoviště zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických, psychologických a poradenských služeb přímo ve škole, dále poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

Školního poradenského pracoviště představuje komplexní poradenskou službu žákům, jejich rodičům a pedagogům. Aktivity ŠPP zajišťuje výchovný poradce, kariérový poradce, pedagogové zaměření na speciální pedagogiku a školní metodik prevence.

Personální obsazení ŠPP

Mgr. Marcela Melková, výchovný poradce, koordinátor inkluze, ředitelka školy

Mgr. Gabriela Přikrylová, speciální pedagog – zaměření na 2. stupeň ZŠ, koordinátor ŠPP

Mgr. Ivete Baštrnáková, školní metodik prevence

Mgr. Jaroslava Smékalová, speciální pedagog – zaměření na 1. stupeň ZŠ

Mgr. Alena Zacharová, výchovný poradce, kariérový poradce

Přehlednou strukturu PPP, kompetence jednotlivých pracovníků a cíle Školního poradenského pracoviště naleznete zde.

 

.............................................................................................................................................................

Výchovné a kariérové poradenství

Výchovná poradkyně: Mgr. Marcela Melková - 1. stupeň ZŠ, Mgr. Alena Zacharová - 2. stupeň ZŠ, kariérové poradenství

telefon: ZŠ 582 357 136

e-mail: melkova.m@zsmsurcice.cz,  zacharova.a@zsmsurcice.cz

Konzultační hodiny pro žáky: pondělí 12.30 – 14.00 hod.

Konzultační hodiny pro rodiče: ráno nebo odpoledne dle předchozí domluvy

Pedagogicko  psychologická poradna v Prostějově: tel.: 582 345 139, 582 344 237,e-mail: ppp-prostejov@volny.cz

 ......................................................................................................................................................................................................................................................

Informace ke konání jednotných testů - nové zde

Máš problém si vybrat studijní obor? Nevíš, který obor by byl pro Tebe vhodný?  Nezapomeň se poradit s rodiči, učiteli nebo výchovnými poradci.

Máš možnost si zkusit orientační test profesních zájmů - zde.

 

Informační systém Infoabsolvent - podrobné informace o studijních oborech

 

  .....................................................................................................................................................................................................................................................

Užitečné odkazy

Popisy povolání, testy:

http://www.istp.cz/
http://www.gwo.cz/

Testy k volbě povolání a příprava na přijímací zkoušky:

http://www.zkousky-nanecisto.cz/
http://www.az-smart.cz/
http://www.rcv.cz/

Pro zlepšení prospěchu:

http://www.zaskolou.cz/
http://www.skolaonline.cz/

Informace ze světa práce:

http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.job-tip.cz/
http://www.portal.mpsv.cz/

Informace o volných místech na středních školách:

http://www.msmt.cz/

Institut pro děti a mládež:

http://www.icm.cz/

Databáze dalšího profesního vzdělávání (rekvalifikace):

http://www.eu-dat.cz/

 

 Témata konzultací pro učitele, rodiče a žáky

 • integrovaní žáci
 • individuální vzdělávací plány, plány pedagogické podpory
 • problémoví žáci – učení, chování, osobní problémy
 • nezralé děti – odklad školní docházky, opakování ročníku
 • nadaní žáci – přeřazení do vyššího ročníku, individuální přístup ve výuce
 • doporučení do PPP, SPC nebo jiného odborného pracoviště
 • kariérové poradenství
 • doporučení nebo zajištění odborné literatury
 • dotazníková šetření

Pracovní náplň výchovného poradce ve škole (všeobecně)

 Metodická a informační činnost

 • Metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc.
 • Uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesně orientačních i jiných důvodů.
 • Podává vedení školy doporučení týkající se výchovy, prevence a nápravy problémů.
 • Informuje rodiče a učitele o činnosti a využití zařízeních výchovného poradenství, o diagnostických ústavech, o možnostech využití jiných odborných služeb.
 • Sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství a seznamuje s nimi ostatní pedagogické pracovníky.
 • Sám se vzdělává v oblasti nových a alternativních výchovných trendů, informuje o nich pedagogické pracovníky.
 • Organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků.

Žáci s vývojovými poruchami učení a chování

 • Pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování žáků ohrožených školním neúspěchem
 • Pomáhá učitelům při shromažďování materiálů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření.
 • Podává návrhy na vyšetření žáků se zdravotním postižením nebo se zdravotním a sociálním znevýhodněním v pedagogicko - psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru. Projednává danou problematiku se zákonnými zástupci žáka.
 • Podílí se na zpracování individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky. Vede  dokumentaci každého integrovaného žáka a dvakrát ročně ve spolupráci s PPP ji vyhodnocuje. Projednává užití slovního hodnocení u IŽ.
 • Vede databázi odborných zpráv o žácích v poradenské péči.
 • Ve spolupráci s vedením školy a ostatními pedag. pracovníky organizuje výchovné programy zaměřené na prevenci patologických jevů.

Kariérové poradenství

 • Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče, žáky a učitele při volbě povolání.
 • Sleduje právní předpisy, vyhlášky k dané problematice a o změnách informuje rodiče a žáky.
 • Spolupracuje s PPP a úřady práce a předává rodičům a žákům nové průzkumy o uplatnitelnosti na trhu práce v budoucnu.
 • Dle přání žáků a rodičů pořádá besedy se zástupci firem.
 • Dle přání rodičů nebo žáků provádí testování k výběru vhodné profese.
 • Shromažďuje nabídky a další informace o studiu na SŠ, SOU, G, víceletých G a seznamuje s nimi žáky. Na určené místo ve škole vyvěšuje informace o dnech otevřených dveří na SŠ, SOU, …
 • Na požádání pomůže s vyplněním přihlášek na SŠ.
 • Zajistí předání Zápisového lístku na SŠ vycházejícím žákům. 
 • Poskytuje rodičům a žákům informace k odvolacímu řízení, k druhému kolu přijímacího řízení.
 • V rámci předmětu Svět práce vede žáky k zodpovědnému pohledu na svou osobu, ke zhodnocení vlastních možností a schopností, k výběru vhodné profese. 

Specifické oblasti

 • Ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další postupy.
 • Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole ( rodiče-učitel, učitel-žák, žák-žák ).
 • Spolu s metodikem prevence mapuje sociálně patologické jevy, navrhuje nápravná opatření.
 • Zajišťuje s metodikem prevence koordinaci a spolupráci při osvětových akcích k problematice sociálně patologických jevů.
 • Spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy, s orgány péče o dítě