Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Projektová činnost

Projektová činnost - školní rok 2017/2018

Projekt – Kvalitní škola

Škola se zapojila do výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“, projekt Kvalitní škola se zaměřuje na zkvalitnění personálních zdrojů a na rozvoj klíčových kompetencí v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti a oblasti společného vzdělávání žáků. Podpořenou skupinou budou žáci, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Část projektu je zaměřena na vybudování Čtenářského klubu a Klubu deskových a logických her. Rovněž zvolené aktivity řeší vzájemnou spolupráci pedagogů. Realizace šablon bude zahájena ve školním roce 2017/2018.

a.png

 

Zahrada pro všechny

Zahrada pro všechny je projekt, který si klade za cíl v areálu základní školy Určice vytvořit komunitní místo, které bude fungovat v souladu s přírodou a jejím udržitelným rozvojem. Bude to místo, díky kterému se jak žáci mateřské školy, I. a II. stupně, tak široká veřejnost bude mít příležitost dozvědět se něco o koloběhu přírody, uvidí ukázku hospodaření se srážkovou vodou, kompostování, poznají domácí i zdomácnělé byliny a dřeviny.

Projekt je realizován na místě dnešního školního pozemku využívaného při pěstitelských činnostech a ovocného sadu, který není ve výuce nijak zvlášť využíván. Současný stav je neutěšený, plocha pro pěstitelské činnosti je předimenzovaná, sad je neúplný a na okrajích doplněn o výsadbu Thuja. Celkový prostor představuje velmi vysoký potenciál a navržený projekt se jej snaží řešit. Během srpna 2017 se podařil vybudovat přístřešek pro venkovní učebnu.

 

Spolupráce na projektech

Inkluzivní vzdělávání

V souvislosti s novelou školského zákona účinné od 1. 9. 2016 vyvstává ve školách značná potřeba odborné podpory inkluzivního vzdělávání. MŠMT proto vypsalo celou řadu programů podpory škol. Cílem projektu „Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj“ (reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000183) je podpora škol Olomouckého kraje. V jeho rámci byla podpořena naše škola školním sociálním pedagogem. Pro naše pedagogy budou zajištěny na základě našich požadavků kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Nositelem projektu je Univerzita Palackého v Olomouci. Hlavní partneři jsou Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje a Základní škola Komenium Olomouc. Partnery v projektu je dále více než 40 základních škol z Olomouckého kraje, které na smluvním základě využívají služeb školních psychologů, školních speciálních pedagogů, sociálních pedagogů, školních asistentů, koordinátorů inkluze a jiných odborných profesí financovaných z prostředků projektu. Základní cíl projektu nespočívá v proklamacích o potřebě společného vzdělávání, ale bude naplňován v každodenní podpoře žáků, škol, pedagogů a rodičů.

Naše škola je podpořena zřízením personální pozice - sociální pedagog.

  

Projekt PŘÍRODA

Projekt je zaměřen na posílení pedagogických kompetencí učitelů ZŠ a víceletých gymnázií v přírodovědných předmětech (biologie, chemie, fyzika, zeměpis a mezipředmětový přesah polytechnické výchovy a matematiky) prostřednictvím propojení pedagogického světa teoretického a praktického na bázi Společenství praxí, které provedou 2 cykly akčního výzkumu důrazem na individuální potenciál každého žáka. Metodické výstupy projektu zohlední potřeby žáků nadaných, intaktních a se speciálními potřebami. Řešitelem projektu je Ostravská univerzita, do projektu se zapojili vyučující naší školy, projektové aktivity jim v rámci vzniklých společenství umožní propojení obou světů (akademik-praktikující učitel), zefektivní jejich pedagogické kompetence, rovněž nastaví inovaci ve vzdělávání budoucích učitelů na VŠ.

 

Projektová činnost - školní rok 2018/2019

PROJEKT „BÁDÁM, BÁDÁŠ, BÁDÁME“

 Projekt je zaměřen na badatelsky orientované vyučování ve venkovní učebně s využitím živých i neživých přírodnin z naší školní zahrady. Tímto atraktivním způsobem se snažíme žáky motivovat, a tak u nich zvyšovat zájem o přírodu a přírodovědné předměty, aby se tak dostaly do jejich povědomí. Z vlastních prostředků škola zakoupila tři školní mikroskopy již v minulém školním roce a díky poskytnuté dotaci z Olomouckého kraje ve výši 10 000 Kč jsme částečně rozšířili vybavení venkovní učebny o další dva mikroskopy. Ostatní potřebné pomůcky postupně financujeme z vlastních zdrojů (např. pinzety, lupy).

fff.jpg